Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

3. 8. 2020

                                   Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy: ZŠ a MŠ Všetaty, Komenského 375, 277 16 Všetaty

Telefon: 736 104 128   e-mail :  jidelnavsetaty@seznam.cz

 

Vedení:     vedoucí školní jídelny      Březinová Marcela

                   hlavní kuchařka                Hartmanová Jana

1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 o školním stravování /v platném znění/, metodikou spotřebního koše, školským zákonem  561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní         a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví /vše v platném znění/.

Nařízení ES – 852/2004  o hygieně potravin, ES 178/2002  /v platném znění/.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP /v platném znění/.

 

 

    Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

    ŠJ vaří dietní stravu pouze po osobní dohodě s rodiči dítěte a jen v omezeném počtu. Zařízení není ustanoveno pro dietní stravování, a proto je tato činnost na odpovědnost rodičů. Za správnost diety nenese ŠJ žádnou odpovědnost.

 

 

  • Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole, nebo první den neplánované nepřítomnosti (nevolnost ap.). Neplánovaná nepřítomnost není objednaný lékař ( např. zubař).
  • Oběd si může vyzvednout v jídelně do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné.
  • Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

 

 

2. Provozní doba ŠJ              6:30 – 13:15 hod.

 

 

3. Provozní řád výdeje stravy

 

      Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí v obou mateřských školách a v základní škole Všetaty. Dále zabezpečuje stravu pro zaměstnance mateřských škol a základní školy ve Všetatech. Obědy zde odebírají i cizí strávníci.

 

      Z hygienických důvodů se veškerý výdej připravené stravy musí provádět dle následujícího  harmonogramu:

 

VÝDEJ DOPOLEDNÍ PŘESNÍDÁVKY A ODPOLEDNÍ SVAČINY DO OBOU MŠ

  (dle druhu pokrmu)            8:15 – 8:45

VÝDEJ OBĚDŮ PRO  ROZVOZ DŮCHODCŮM  PEČOVATELKOU OÚ

                                               10:15 - 11:00

VÝDEJ  PRO CIZÍ STRÁVNÍKY (OKÉNKO NA CHODBĚ) DO VLASTNÍCH NÁDOB

                                               11:00 – 12:00

VÝDEJ OBĚDŮ DO PŘEPRAVNÍCH TERMONÁDOB  PRO STRÁVNÍKY V MŠ

- dle druhu pokrmu- výdej odpoledních svačin do MŠ

                                               10:30 - 11:15

 

VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM  ZŠ (OKÉNKO V JÍDELNĚ)

                                               11:00 - 13:15

  Suroviny pro přípravu odpolední svačiny v MŠ si odpovědná pracovnice přebírá spolu s dopolední přesnídávkou nebo s obědem a veškeré suroviny (kromě suchého pečiva- chléb, rohlíky, housky, koblihy, vánočky apod.) skladuje v chladícím zařízení a svačinu dohotovuje nejdříve půl hodiny před podáním dětem.

 

     Tento harmonogram musí být dodržován jak ze strany personálu školní jídelny, tak ze strany osob, které stravu dále transportují ke konzumaci mimo jídelnu ZŠ, a rovněž ze strany strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně, nebo si sami pro stravu dochází k okénku školní jídelny.

 

4. Výše stravného

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování  /v platném znění/.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku  v příslušné kategorii.

 

Denní jídlo 3 -6 let

 

 FN Kč / den / strávník

 

Přesnídávka

 

 9,-

 

oběd

 

21,00

 

svačina

 

 9,-

 

celkem

 

 39,00

 

 

 

Denní jídlo 7 – 10 let

 

 FN Kč/ den / strávník

 

přesnídávka

 

 9,-

 

oběd

 

 26,00

 

svačina

 

 9,-

 

 Celkem

 

 44,00

 

 

 

Denní jídlo 11 – 14 let

 

 FN Kč / den / strávník

 

Oběd

 

 28,00

 

 

 

Denní jídlo 15 – 18 let

 

 FN Kč / den / strávník

 

Oběd

 

 29,00

 

Zaměstnanci

Fin. norma na potraviny

      42,00

 

FKSP

     -10,00

 

Celkem

       32,00

 

 

5. Způsob úhrady stravného

 

    Bezhotovostní platební styk – bankovním převodem – mějte na zřeteli určitou časovou prodlevu ve      zpracování bankou

    V hotovosti v kanceláři ŠJ. - Strávníci, kteří platí p. Dvořákové, musí zaplatit tak, aby peníze byly do         28. dne předchozího měsíce odevzdány v kanceláři ŠJ

Stravné se platí vždy na následující měsíc. Odhlášené obědy budou odečteny a vyúčtovány v dalším měsíci.

Vyúčtování bezhotovostních plateb je prováděno 2x ročně – v pololetí a na konci školního roku.

Přeplatky jsou vraceny zpět na bankovní účet strávníka

U plateb hotově vyplacením hotovosti v provozní době u vedoucí ŠJ - pouze zákonnému zástupci dítěte

Přehled o platbách je v aplikaci STRAVA.cz.

Termín placení – do 28. dne předchozího měsíce.

  Při nedodržení termínu platby nelze do uhrazení dluhu poskytovat stravu.

  Po opakované pozdní platbě může být strávník vyloučen ze stravování.

 

6. Přihlášení strávníků

 Strávníkům přihlášeným na začátku školního roku se automaticky objednává strava z měsíce na měsíc, pokud jeho rodiče stravu neodhlásí. V době nemoci je nutno strávníka odhlásit a po ukončení nemoci jej opět ke stravování přihlásit. Strávníka lze přihlásit i jen na jednotlivé dny např. čtvrtky, ale stravné musí být uhrazeno na celý měsíc tj. 4 x čtvrtek.

Odhlášení stravy - Od 1.7.2020 je nutné stravu odhlašovat v aplikaci STRAVA.CZ.,  vždy                                                           do 7 hodin v aktuální den. Toto platí pro strávníky ZŠ i MŠ.

  V případě nemoci či jiné náhlé nepřítomnosti si lze první nepřítomný den odebrat stravu do jídlonosiče, další den už musí být strávník odhlášen.

  Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

7. Hlášení změn

Změny jako – stravovací zvyklosti

                       způsob placení stravného

                       adresy, jména

                       ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků či nedoplatků

nahlásí strávník nebo jeho zákonný zástupce do 20. dne předchozího měsíce, kdy ke změně dojde.

Přihlašování o prázdninách    

Prázdniny, případně dny ředitelského volna jsou automaticky odhlášeny, pouze při provozu MŠ je nutné nahlásit docházku dětí do MŠ předem.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

V současné době nepřipravujeme žádnou dietní stravu.

 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST – cena obědů

Školní jídelna provádí doplňkovou činnost - vaří pro cizí strávníky.

Cena oběda

Fin. norma na potraviny

           48,- Kč                

mzda

             9,- Kč

režie

             6,- Kč

zisk

             2 ,- Kč

 

CELKEM

           65,- Kč

                                                                          

Složení menu: polévka, hlavní jídlo, popř. doplněk (zelenina, ovoce, dezert apod. - není pravidelnou součástí menu).

Výdej obědů je pouze od 11:00  – 12:00 hodin. V jiný čas není umožněn přístup do budovy školy. Personál kuchyně je vytížen výdejem žákům ZŠ.

    Porce oběda  =  viz. Tabulka

POKRM

   MŠ

  I.st.

  II.st.

   Dosp.

Zam.

ROHLÍK

 1 ks

  1 ks

  2 ks

  2 ks

2ks

POMAZÁNKA

 20 g

  20 g

  ----

  -----

----

BRAMBORY

 150 g

 200 g

  220 g          

 300 g

250 g

BRAMBOR. KAŠE

 160 g

 210 g

  250 g

 320 g

300 g

KNEDLÍK HOUSKOVÝ

 90 g   ( 3 ks)

 120 g  ( 4 ks)

  150 g   ( 5 ks)

 180 g  ( 6 ks)

180 g (6 ks)

KNEDLÍK BRAMBOR.

 120 g ( 4 ks)

 150 g  (5 ks)

  180 g   ( 6 ks)

 200 g  ( 8 ks)

200 g (8 ks)

TĚSTOVINY

 110 g

 150 g

   190 g

 220 g

200 g

RÝŽE

 120 g

 160 g

   200 g

 240 g

220 g

ŽEMLOVKA, ZAPEČ.TĚSTOVINY

 

 175 g

 

 230 g

 

  260 g

 

 350 g

 

300 g

OMÁČKA

 100 g

 130 g

  150 g

 200 g

200 g

BUCHTY

 175 g ( 1-2 ks)

 230 g ( 1-2 ks)

  260 g ( 2-3 ks)

 350 g (3-4 ks)

330 g

SLADKÉ KNEDLÍKY

 175 g (1-2 KS)

 230 g (1-2 ks)

  260 g ( 2-3 Ks)

 350 g (3-4 ks)

330 g

MASO

   55 g

    64 g

     75 g

  120 g

110 g

RYBÍ MASO

   55 g

    64 g

     75 g

  120 g

 110 g

 

   Úbytek po tepelné úpravě – maso 35%, rybí maso 45%

 

 Způsob placení stravného, odhlašování či přihlašování k odběru stravy je totožný  jako u dětí. (viz výše )

 

Závěrečné ustanovení :

    S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.

    Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti dne 1. 8. 2020. Je vyvěšen ve školní kuchyni, v kanceláři vedoucí ŠJ, v prostoru šaten MŠ a zveřejněn na webových stránkách školy.

 

 

Ve Všetatech dne 1.8.2020

 

 

 

vedoucí  ŠJ ………………………...                 ředitelka školy ……………………………..

                       Březinová Marcela                                                    Kurzveilová Renata